Відокремлений структурний підрозділ "Новокаховський політехнічний фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка"

logo

Оголошується набір учнів 9 - 11-х класів на підготовчі курси (8м)

Предметно – циклова комісія галузевого машинобудування

      Предметно-циклова комісія з галузевого машинобудування
є структурним підрозділом відділення "Машинобудування та транспортних технологій" і забезпечує набуття студентами знань та навичок
з професійно-орієнтованих дисциплін за спеціалізацією
«Комп’ютерні технології в машинобудуванні».
Підготовка ведеться до освітнього рівня "молодший спеціаліст"
за сучасними навчальними планами та програмами
з використанням інноваційних методів навчання
та комп’ютерних технологій.

   

 

До складу

предметно-циклової комісії

входять кабінети і лабораторії ,

які укомплектовані

навчальними та

методичними посібниками,

інтерактивними дошками,

відповідною наочністю,

Smart-телевізорами і

мультимедійними

комплексами.

Для реалізації

творчих проектів

студентів

придбаний 3D-принтер.

Новокаховський політехнічний коледж
Одеського національного політехнічного університету
ПРОГРАМА
проведення тижня спеціальності
«Галузеве машинобудування»
спеціалізації
«Комп’ютерні технології в машинобудуванні»
Доброю традицією
предметно-циклової комісії з галузевого машинобудування
є проведення тижнів спеціальності.
Це дає змогу викладачам обмінятись передовим педагогічним досвідом на семінарах,
Internet-конференціях, відкритих заняттях із застосуванням інноваційних технологій навчання, виставках методичних матеріалів і мультимедійних презентацій наукових робіт.
Тижні спеціальності дають змогу
студентам першого курсу
краще познайомитись зі спеціальністю, яку вони обрали,
другому і третьому курсам
ще раз впевнитися у правильності свого вибору,
а студентам четвертого курсу
підвести попередні підсумки чотирирічного навчання,
і усім без винятку показати свої таланти.
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ТЕХНОЛОГ МАШИНОБУДУВАННЯ –
ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО»
З ДЕМОНСТРАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНОГО ФІЛЬМУ
»СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ»

СКЛАД ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ З ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

ПЛАНУЮЧИ НА РІК, СІЙ ХЛІБ.

        ПЛАНУЮЧИ НА ДЕСЯТЬ ЛІТ, САДЖАЙ ДЕРЕВА.

                   ПЛАНУЮЧИ ВСЕ ЖИТТЯ – НАВЧАЙ ЛЮДЕЙ !

             

 

З а в д я к и    в и к л а д а ч а м – с п е ц і а л і с т а м     с в о є ї    с п р а в и
с т у д е н т и    н а в ч а ю т ь с я    л ю б и т и    с в о ю    с п е ц і а л ь н і с т ь
 
Голова ПЦК
СИДОРЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Освіта : Харківський інженерно-педагогічний інститут, 1993р.
Спеціальність : Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні і приладобудуванні
Кваліфікація в дипломі : інженер-педагог
Кваліфікаційна категорія : «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»
Викладач дисциплін: Технологія машинобудування, Технологічні основи програмування на верстатах з ЧПК, Технологічне оснащення.
Керівник курсового та дипломного проектування, керівник технологічної та професійно-прикладної переддипломної практики, куратор академічної групи.
Педагогічна
 
проблема
 
над якою
 
працюють
 
викладачі :
 
«Формування
 
фахової
 
та
 
загальнокультурної
 
підготовки
 
молодших
 
спеціалістів
 
шляхом
 
впровадження
 
особистісно
 
орієнтованого
 
навчання та
 
максимально
 
широкого
 
використання
КОРОВІНА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА
Освіта : Комунарський гірничо - металургійний інститут, 1980р.
Спеціальність : Машинобудування
Кваліфікація в дипломі : інженер-викладач машинобудівних дисциплін
Кваліфікаційна категорія : «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач – методист»
Викладач дисциплін : Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання,
Технологічні основи гнучких виробничих систем
Керівник курсового та дипломного проектування, керівник технологічної та професійно-прикладної переддипломної практики, завідувач відділення «Машинобудування та транспортних технологій»
ЗЕЛЕНА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА
Освіта : Херсонський індустріальний інститут, 1989 р.
Спеціальність : Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Кваліфікація в дипломі : інженер – механік
Кваліфікаційна категорія : «спеціаліст першої категорії»
Викладач дисциплін : Технічна механіка, Комп’ютерна графіка в машинобудуванні
Керівник курсового проектування, керівник практики з використання комп’ютерної техніки, куратор академічної групи
ЯНЧУК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Освіта : Українська інженерно-педагогічна академія, 1995р.
Спеціальність : Технологія та обладнання механоскладального виробництва
Кваліфікація в дипломі : інженер-педагог
Кваліфікаційна категорія : «спеціаліст першої категорії»
Викладач дисциплін : Комп’ютерна графіка, Металорізальні верстати і автоматичні лінії, САПР різального та контрольного інструментів
Керівник дипломного проектування, куратор академічної групи
МЕНШИКОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
Освіта : Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1977 р.
Спеціальність : Автоматизація і комплексна механізація машинобудування
Кваліфікація в дипломі : інженер-механік
Кваліфікаційна категорія : майстер виробничого навчання першої категорії
Керівник навчально-виробничої практики : слюсарно-механічна практика,
механічна обробка деталей машин, практика з освоєння робітничої професії