| | vivaspb.com | finntalk.com
Статут
Новокаховської міської молодіжної громадської організації  
НСТ „РУНО”
1  Загальні положення
1.1  Новокаховська міська молодіжна громадська організація НСТ “РУНО” (надалі - Організація) - є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів членів організації для спільної реалізації своїх прав та свобод.
1.2  Свою діяльність Організація поширює на територію м. Нова Каховка і здійснює її відповідно до Конституції України, Закону України „Про об'єднання громадян”, інших Законів України, нормативно-правових актів України та цього Статуту.
1.3  Основними засадами в діяльності Організації є добровільність, рівноправність, самоврядування, взаємоповага її членів, колегіальність керівництва, демократизм, гласність, законність.
1.4  Назва Організації:
Повна назва - Новокаховська міська громадська організація НСТ “РУНО”.
Назва НСТ “РУНО” означає: Нувово-студентське товариство “Розум, Успіх, Наполегливість, Оптимізм”
Скорочена – НСТ “РУНО”
Організація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну печатку, штампи, бланки, свою символіку, інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації реєструється відповідно до чинного законодавства України.
Організація має право:
-виступати учасником цивільно правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
-представляти і захищати власні інтереси та права, законні інтереси своїх членів в державних органах, органах місцевого самоврядування та інших об'єднаннях громадян;
-обрати участь у суспільній діяльності шляхом проведення масових заходів (збори, мітинги, демонстрації тощо);
-ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створені;
-створювати установи та організації, засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.
-вносити пропозиції до органів влади та управління;
-розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
засновувати засоби масової інформації.
1.7  Юридична адреса Організації:
74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева 30,тел. 7-99-06, 7-99-73.
2 Мета та завдання Організації
Метою Організації є об’єднання студентів та молоді для обміну досвідом та розвитку відносин у сфері наукової діяльності, для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів членів Організації.
Метою Організації не є одержання прибутку. Засновники (члени) Організації не отримують прибутків від діяльності Організації.
Головними завданнями Організації відповідно є:
-сприяння науковій діяльності молоді, поліпшення досвіду роботи;
-створення умов для підготовки студентів до самостійної наукової діяльності;
-організація та проведення заходів, спрямованих на розвиток освіти та культури, лекцій, семінарів, конкурсів та інших заходів, що дозволять молоді розвинути та вдосконалити свої здібності;
-сприяння збереженню, формуванню і розвитку економічних, соціально-політичних і духовних зв'язків молоді України;
-сприяння патріотичному вихованню молоді, пропаганді історичних традицій, положень передової науки;
зміцнення зв'язків з молодіжними, жіночими, природоохоронними, правовими та іншими організаціями України;
-сприяння підвищення правового статусу, ролі та престижу держави в суспільстві;
-створення духовно-інтелектуального середовища для всебічного та гармонійного розвитку молоді.
-Для виконання статутних завдань та мети Організація має право в установленому законом порядку здійснювати наступну діяльність:
-виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
-представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в державних та громадських органах;
-здійснювати дії для задоволення спільних соціально-економічних інтересів членів Організації;
-здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом відкриття господарств, підприємств, інші види діяльності в порядку, встановленому чинним законодавством України. Вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватись в органах податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством;
-приймати участь у загальнодержавних, регіональних, місцевих програмах поліпшення культурного, наукового, спортивного та соціально-економічного розвитку молоді;
-ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші молодіжні об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
-створювати підприємства, установи та організації, засновувати або вступати в громадські організації, підтримувати прямі контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди;
-одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
-розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;
-засновувати засоби масової інформації.
3  Членство в Організації
Членом Організації може бути кожен громадянин України, особа без громадянства, громадянин іншої держави, незалежно від його національності, віросповідання, фаху, якщо він визнає і зобов'язується виконувати вимоги Статуту Організації.
3.2  Членами Організації можуть бути особи від 14 до 28 років, крім тих, хто входить до складу Правління.
Прийом у члени Організації здійснюється Правлінням Організації на підставі особистої письмової заяви в присутності заявника. Подана заява підлягає розгляду протягом 15 календарних днів з моменту її отримання. Рішення про розгляд заяви оголошується заявнику особисто. Заявник може оскаржити рішення про відмову у задоволенні заяви до Загальних зборів Організації.
4  Припинення членства в Організації
4.1  Членство в Організації припиняється:
-за особистою письмовою заявою члена до Загальних зборів Організації, про вихід з Організації;
-у разі смерті члена Організації;
-у разі виключення з членів Організації за рішенням Загальних зборів Організації:
-за порушення членом Організації норм і вимог Статуту;
-при втраті зв'язку із Організацією;
-за дискредитацію Організації;
-за дії, вчинені членом Організації, які завдають, чи можуть завдати, шкоду Організації або спрямовані проти виконання рішень керівних органів Організації;
-за порушення чинного законодавства та інші дії, що суперечать вимогам цього Статуту й чинного законодавства України.
Рішення про виключення з членів Організації приймається Загальними зборами, як правило, в присутності самого члена Організації.
5  Права члена Організації
5.1  Член Організації має право:
-брати участь у діяльності Організації, в прийнятті рішень з питань діяльності організації;
-брати участь у роботі Загальних зборів Організації;
-висувати власну кандидатуру або пропонувати кандидатури до обрання в керівні органи;
-пропонувати зміни та доповнення до Статуту Організації, домагатися їх реалізації;
-звертатися до керівного органу Організації з пропозиціями, зауваженнями апеляціями і вимагати відповіді на свої звернення по суті, оскаржувати до Загальних зборів;
-домагатися підтримки з боку Організації щодо захисту своєї честі і гідності;
-фінансово підтримувати Організацію в межах чинного законодавства;
-на вільний вихід з Організації.
6  Обов'язки члена Організації
6.1  Член Організації зобов'язаний:
-визнавати і виконувати норми, викладені у Статуті Організації, виконувати рішення Загальних зборів Організації та її керівних органів;
-активно пропагувати діяльність Організації серед населення, громадських і державних організаціях та установах;
-виконувати доручення, звітувати керівному органу організації про наслідки своєї діяльності.
7  Керівні органи Організації
7.1  До складу керівних органів Організації входять:
-Загальні збори Організації:
-Правління Організації;
-Ревізійна комісія Організації;
-вищою посадовою особою Організації є Голова Організації.
8  Загальні збори Організації
Вищим органом Організації є Загальні збори, які скликається не рідше двох разу на рік, а у разі потреби - один раз у місяць. Загальні збори скликається за рішенням Голови Організації, Ревізійної комісії або 1/3 членів Організації.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Організації.
8.3  Оголошення про скликання Загальних зборів Організації здійснюся Головою Організації не пізніше, ніж за місяць до їх проведення. Про скликання позачергових Загальних зборів Голова Організації оголошує не пізніше ніж за сім днів до їх проведення. 8.4. Компетенція Загальних зборів Організації:
-заслуховують і затверджують доповідь Голови Організації, голови Ревізійної комісії та приймають по них відповідні рішення;
-приймають Статут Організації, затверджують та вносять до нього зміни і доповнення;
-обирають Голову Організації, заступника Голови, членів Правління, голову Ревізійної комісії терміном на 1 рік. Заступник Голови Організації, члени Правління, голова Ревізійної комісії обираються за пропозицією Голови Організації.
-визначають кількісний склад Ревізійної комісії та обирають її членів за поданням голови Ревізійної комісії терміном на 1 рік. Затверджують "Положення про Ревізійну комісію Організації";
-розглядають та затверджують пропозиції Голови Організації по виведенню зі складу Організації окремих її членів;
-розглядають скарги, апеляції на рішення Голови Організації, ревізійної комісії, та скасовують рішення, які не відповідають Статуту
-приймають рішення щодо оскарження висновків Правління Організації про прийом, виключення з членів Організації;
-приймають рішення про припинення діяльності Організації, визначають чисельність членів ліквідаційної комісії та обирають їх;
-приймають рішення з інших питань діяльності Організації відповідно до чинного законодавства, статутних завдань та повноважень.
8.5  Процедура голосування по всіх рішеннях приймається Загальними зборами Організації. Всі рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Організації, крім тих випадків, коли Загальні збори визначать іншу процедуру згідно чинного законодавства або Статуту.
9  Правління Організації
9.1 У період між Загальними зборами Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Організації. Правління єпостійно діючим, організаційно-виконавчим органом. Очолює Правління і головує на його засіданнях Голова Організації. Кількісний склад Правління обирається за пропозицією Голови Організації Загальними зборами. До складу Правління входить заступник Голови га інші члени Організації, що обираються Загальними зборами за пропозицію Голови. Засідання Правління скликаються Головою не рідше одного разу в місяць і є правомочними, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. У засіданнях має право брати участь голова Ревізійної комісії Організації. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів і мають обов'язковий характер для всіх членів Організації. Рішення, прийняті на засіданні, є правомочними, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Правління.
9.2  Роботою Правління керує Голова Організації або його заступник за окремим дорученням Голови.
9.3  У своїй діяльності Правління керується Статутом, рішеннями Загальних зборів га чинним законодавством України.
9.4  На виконання поставлених завдань Правління:
-організовує роботу по реалізації рішень Загальних зборів;
-визначає та затверджує структуру, штатний розпорядок апарату  Організації, затверджує кошторис на їх утримання;
-забезпечує фінансову діяльність Організації та затверджує кошторис витрат;
-звітує про свою діяльність на засіданнях Загальних зборів Організації;
-розглядає заяви, апеляції, пропозиції та скарги членів Організації та приймає відповідні рішення;
-приймає внутрішнє положення щодо порядку розгляду заяв, пропозицій та скарг, що надходять до Організації: організації документообігу тощо. Такі положення носять нормативний характер, їх виконання є обов'язковим для всіх членів Організації;
-приймає громадян у члени Організації;
приймає рішення з інших питань діяльності Організації відповідно до чинного законодавства, Статуту;
9.5   Рішення Правління можуть бути оскаржені членами Організації до Ревізійної комісії та Загальних зборів.
10  Голова Організації
10.1  Голова Організації є вищою посадовою особою, призначається Загальними зборами Організації терміном на 1 рік, входить до складу Правління Організації та головує на Загальних зборах Організації. Головою Організації може бути член Організації, якому є 18 років або викладач вищого навчального закладу. 
10.2  У своїй діяльності Голова Організації керується Статутом, рішеннями Загальних зборів Організації та чинним законодавством України.
10.3  На виконання статутних завдань Голова Організації:
-здійснює загальне керівництво Організацією. Очолює та організовує роботу Правління Організації;
-організовує виконання рішень Загальних зборів. Правління Організації;
-скликає Загальні збори Організації;
-розробляє план роботи Організації та подає на затвердження до Загальних зборів;
-Забезпечує облік членів Організації, прийом членських внесків, відповідну звітність, витрати коштів відповідно до затвердженого кошторису;
-представляє Організацію у взаємовідносинах з органами державної, представницької влади, з іншими громадськими організаціями;
-виступає від імені Організації із заявами, роз'ясненнями та зверненнями;
-пропонує Загальним зборам Організації кандидатуру заступника Голови Організації, членів Правління Організації, голови Ревізійної комісії Організації;
-вносить пропозиції Правлінню про розподіл функціональних повноважень між заступником Голови і членами Правління Організації;
-вносить для затвердження Правлінням Організації штатного розпорядку апарату Організації, здійснює прийом та звільнення штатних працівників виконавчих апарату Організації. Структура апарату Організації, напрямок діяльності визначаються “Положенням про апарат Організації”, яке затверджується Загальними зборами Організації;
-здійснює управління  коштами та майном Організації. Має право першого підпису фінансових та інших документів;
-розглядає заяви, скарги, апеляції, пропозиції та скарги членів Організації й приймає по них рішення;
-приймає рішення з інших питань діяльності Організації відповідно до чинного законодавства та Статуту.
10.4  Голова Організації може делегувати частину своїх повноважень заступнику Голови. 10.5. У разі відсутності Голови Організації його обов'язки виконує заступник (за розпорядженням Голови).
10.6  У своїй діяльності Голова Організації підзвітний і відповідальний перед Загальними зборами Організації.
11  Ревізійна комісія Організації
11.1  Ревізійна комісія Організації є контрольним органом.
11.2  Ревізійна комісія Організації обирається Загальними зборами Організації терміном па 1 рік. Кандидатуру на посаду Голови комісії вносить Голова Організації, інших членів комісії - Голова ревізійної комісії.
11.3  Ревізійна комісія Організації контролює порядок виконання рішень Загальних зборів та Правління Організації, дотримання дисципліни членів Організації, правильність членського обліку, звітності, прийому, перерахуванню, обліку членських внесків, правильність використання майна Організації, коштів, дотримання бухгалтерсько-фінансової дисципліни.
У разі виявлення фактів порушення посадовими особами Організації вимог чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх нормативних документів та рішень вищих органів Організації їх вносить поданням заяви до Загальних зборів Організації щодо відсторонення такої особи від займаної посади на час перевірки вищеназваних фактів. 11.4.  У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством, цим Статутом, „Положенням про Ревізійну комісію Організації" та рішеннями Загальних зборів Організації.
11.5  Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Голова ревізійної комісії, в разі необхідності, але не рідше одного разу на пів року, інформує на Загальних зборах Організації про діяльність комісії.
12  Кошти і майно Організації
Кошти Організації формуються за рахунок щомісячних членських внесків, благодійних пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій, а також в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Організацією госпрозрахункових установ, організацій, заснованих підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством України.
12.2 У власності Організації можуть бути різні споруди, будинки, обладнання, транспортні засоби, видавництва, грошові ресурси та інше нерухоме і рухоме майно.
12.3 Кошти і майно Організації використовуються на виконання статутних завдань.
12.4 Право власності Організації реалізують Загальні збори Організації в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.
12.5 Розміри щомісячних членських внесків визначаються положенням, яке подається на затвердження Загальних зборів Організації Правлінням Організації.
12.6 Організація, створені нею установи, організації, засновані підприємства реєструються в органах державної податкової інспекції, ведуть оперативний табухгалтерський облік, статистичну звітність, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
13 Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Організації
13.1 Рішення про внесення змін, доповнень до Статуту Організації приймається на Загальних зборах. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Організації.
Зміни та доповнення до Статуту Організації набувають чинності після реєстрації у відповідних органах згідно чинного законодавства.
14  Припинення діяльності Організації
14.1 Організація припиняє свою діяльність шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням Загальних зборів Організації, в порядку передбаченому цим Статутом, або на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
14.2 При прийнятті Загальними зборами Організації рішення про реорганізацію або ліквідацію, всі питання щодо використання майна та коштів вирішуються Загальними зборами Організації та обраною ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства та Статуту Організації.
14.3  Кошти та інше майно Організації в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених чинним законодавством, передаються в доход держави. 
14.4  Після прийняття Загальними зборами Організації рішення про припинення діяльності Організації припиняється діяльність її керівних органів.
м. Нова Каховка 2006 р.