| | vivaspb.com | finntalk.com

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

здійснює навчання за такими спеціальностями:
 
Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво,
напрям 030504 Економіка підприємства,
спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства
- денна форма навчання - 2р.10м., заочна - 2р.4м.
Дисципліни циклу професійної підготовки
 
Статистика                                                               Економіка підприємства
Менеджмент                                                             Планування та організація діяльності   
підприємств
Фінанси                                                                     Грошовий обіг і кредит
Бухгалтерський облік                                               Економічний аналіз
Податкова система                                                  Нормування праці
Технологія галузі                                                      Ціноутворення
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Інформаційні системи і технології на підприємствах.
Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050401 — "Економіка підприємства"
                       

назва професійної групи

Професійна назва роботи

 
 
1

Технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки.

Диспетчер виробництва.
 
Технік з планування.
 
Технік з підготовки з виробництва.
 
Технік з праці.
 
Технік з нормування праці.
 
Хронометражист.
 
 
2
Інспектори з безпеки руху охорони праці та якості
 
 
Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань.
 
3
Помічники керівників Помічники керівника підприємства (установи, організації)
 
4
Організатори діловодства (види економічної діяльності)
 
Організатори діловодства (види економічної діяльності)
 
5
державні інспектори
 
 
Інспектор з цін
 
 
   
Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво,
напрям 030509 Облік і аудит,
спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік
- денна форма навчання - 2р. 10м., заочна - 2р. 4м.
Дисципліни циклу професійної підготовки
Фінансовий облік Бухгалтерський облік
Управлінський облік Облік у банках
Менеджмент Аудит
Казначейська справа Політична економія
Економіка підприємства Фінансовий облік
Фінанси Гроші і кредит
Бюджетна система                                          Соціологія
Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050901 — «Бухгалтерський облік»
                                                     
                              
 
Код і назва професійної групи
 
Професійна назва роботи (посада)
 
технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки
 
Технік з планування
 
Бухгалтери та касири-експерти
Бухгалтер.
 
Касир-експерт
  
технічні фахівці в галузі управління
 
Інспектор.
 
 
 
Інспектор з інвентаризації.
Інспектор-ревізор.
 
 
 
Ревізор
                                 
Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво,
напрям 030507 Маркетинг,
спеціальність: 5.03050702 Комерційна діяльність
Термін навчання – 2р. 10.м
Дисципліни циклу професійної підготовки
Бюджетна система                               Статистика
Економіка підприємства                     Фінанси підприємства
Бухгалтерський облік                          Комерційне товарознавство
Комерційна діяльність                        Маркетингова цінова політика
Фінансовий облік                                Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
Комунікаційна діяльність                    Інфраструктура товарного ринку
Основи ринкових досліджень            Підприємницька діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність      Логістика;
Промисловий маркетинг                    Реклама і стимулювання продажу
Маркетингова товарна політика         Менеджмент.
Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційногорівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050702 — «Комерційна діяльність»
 
  Технічні та торгівельні представники
     Агент комерційний     Агент торговельний Комівояжер          Представник торгівельний 
         Закупники
     Заготівельник продуктів і сировини
молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
 Товарознавець
Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
     Представник з реклами    Ревізор комерційний
Галузь знань 0505 Машинобудування та матеріалообробка,
напрям 050503 Машинобудування.
спеціальність 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.
- денна форма навчання - 3р. 10м., заочна - 2р. 9м.
Дисципліни циклу професійної підготовки:
Прикладна хімія
Технологія конструкційних матеріалів
Загальна електротехніка з основами електроніки
Технічна механіка
Взаємозамінність
Стандартизація та технічні вимірювання
Основи нарисної геометрії та інженерна графіка
Основи управління виробництвом та менеджмент
Основи обробки матеріалів та інструмент
Металорізальні верстати та автоматичні лінії
Технологія машинобудування
Технологічне оснащення
Технологічні основи гнучких виробничих систем
Економіка, організація та планування
Технологічні основи  програмування обробки на верстах з ЧПК
Проектування різального інструменту
Приводи технологічного обладнання
Комп'ютерна графіка
Технологічні процеси для верстатів з ЧПК.
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010 Національним класифікатором України «Класифікатором професій»:
Технічні фахівці-механіки
Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки.
Може займати первинні посади:
технік-технолог (механіка)
технолог
технік з нормування праці
технік з підготовки виробництва
диспетчер виробництва
технік з підготовки технічної документації.
Галузь знань 0507 Електротехніка та електромеханіка,
напрям 050702 Електромеханіка
спеціальність 5.05070201 Виробництво електричних машин і апаратів
- денна форма навчання - 3р. 10м.
Дисципліни циклу професійної підготовки
Комп’ютерна техніка та програмування
Інженерна та комп’ютерна графіка
Електричні машини
Електричні апарати
Промислова електроніка та мікроелектроніка
Проектування електромеханічних виробів
Технологія та устаткування виробництво  електричних машин
Економіка організації та планування   виробництва
Автоматизований електропривод
Основи автоматизації виробництва
Технічне нормування
Прикладне програмне забезпечення за фахом
Основи менеджменту
Проектування електричних машин
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки
Виробництво електричного  устаткування
Виробництво машин і устаткування
Виробництво електродвигунів,генераторів, і трансформаторів
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
Виробництво електромонтажних пристроїв
Виробництво побутових приладів
Виробництво електричних побутових приладів
Виробництво іншого електричного устаткування
Виробництво машин і устаткування загального призначення.
Фахівець може займати первинні посади:
електромеханік;
електромеханік дільниці;
технік-конструктор;
технік з налагодження та випробувань;
технік з нормування праці;
технік-технолог;
механік з ремонту устаткування.
Галузь знань 0507 Електротехніка та електромеханіка,
напрям 050701 Електротехніка та електротехнології,
спеціальність: 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
- денна форма навчання - 3р. 5м., заочна - 2р. 10м.
Дисципліни циклу професійної підготовки
Конструкційні і електротехнічні матеріали                Теоретичні основи електротехніки
Електричні машини                                                         Електричні апарати
Системи керування електроприводом                        Основи електроприводу
Автоматика                                                                       Налагодження електроустаткування
Електричні вимірювання                                                Електробезпека
Прикладне програмне забезпечення за фахом         Нетрадиційні джерела енергії
Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки
Економіка та організація електро-технічної служби підприємств
Електропостачання підприємств і цивільних споруд
Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Енергозбереження
Правила безпеки під час виконання робіт в електроустановках спеціального призначення)
Електроустаткування та використання мікропроцесорної техніки в системах ОПУ.
Фахівець може займати первинні посади:
Технік-конструктор (електротехніка)
Технік-енергетик
Диспетчер електромеханічної служби
Диспетчер електропідстанції
Електрик дільниці
Електрик цеху
Електродиспетчер
Енергетик
Енергетик виробництва
Енергетик гідровузла (шлюзу)
Енергетик дільниці
Енергетик цеху
Енергодиспетчер.
Галузь знань 0507 Електротехніка та електромеханіка,
напрям 050702 Електромеханіка,
спеціальність: 5.05070205 Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
- денна форма навчання - 3р. 10м
Дисципліни циклу професійної підготовки
Основи електроніки та мікроелектроніки
комп’ютерна техніка та програмування
метрологія та вимірювальна техніка
двигуни автомобілів і тракторів
електроенергетика і електропостачання автомобілів і тракторів, електроустаткування автомобілів і тракторів
схемотехніка
будова і експлуатація автомобілів і тракторів
технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
електронні і мікропроцесорні системи автомобілів і тракторів.
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
механічний ремонт
ремонт двигунів
ремонт електроустатковання
поточне обслуговування
ремонт кузовів
ремонт частин автомобілів
полірування, фарбування, у тому числі розпиленням
ремонт вітрових стекол та вікон
ремонт електронних систем упорскування
ремонт сидінь автомобілів
установлення деталей та приладдя
антикорозійне оброблення
технічне обслуговування та ремонт тролейбусів
миття автомобілів та аналогічні послуги
послуги аварійної дорожньої служби: буксирування
надання технічної допомоги в дорозі
Може займати первинні посади:
-         технік з експлуатації та ремонту устаткування
-         технік з налагоджування та випробувань
-         електромеханік дільниці
-         акумуляторник
-         технік-технолог.
Галузь знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка,
напрям 050103 Програмна інженерія,
спеціальність: 5.05010301 Розробка програмного забезпечення
- денна форма навчання 3р. 10м.
Дисципліни циклу професійної підготовки
Основи програмування та алгоритмічні мови
Об’єктно - орієнтоване програмування
Технології програмування та створення програмних продуктів
Комп’ютерна схемотехніка
Архітектура комп’ютерів
Комп’ютерні мережі
Системне програмне забезпечення і операційні системи
Основи баз даних і знань
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Проектування автоматизованих інформаційних систем
Офісне Програмне забезпечення
Розробка WEB - застосувань
WEB - технології
WEB - дизайн
Теорія алгоритмів і структури даних
Системи керування базами даних.
Під час  навчання студент зможе:
- створювати програмне забезпечення, обробляти дані та працювати з базами даних для підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності.;
- проводити консультації з питань інформатизації підприємств, організацій і установ виробничої і невиробничої сфери всіх форм власності
- брати участь у створенні технічної документації;
проводити супровід упроваджених програм і програмних засобів (засобів, що   забезпечують нормальну роботу програми);
- розробляти і упроваджувати методи автоматизації програмування (використання простих програм для створення програм більш високого рівня);
- брати участь в створенні каталогів і картотек стандартних програм
- вивчити мови програмування Pascal, C++, Delphi, Visual Basic
Після закінчення навчання випускник  спеціальності "Розробка програмного забезпечення" може займати  посади:
- начальник зміни обчислювального  (інформаційно-обчислювального) центру
- технік-програміст
- технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
- начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального ) центру
- адміністратор бази даних
- інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
- програміст-розробник програмного забезпечення;
- програміст-тестувальник програмного забезпечення;
- системний аналітик-програміст; системний адміністратор;
- адміністратор комп'ютерних мереж;
- адміністратор інтернет-технологій;
- розробник-адміністратор баз даних.
Випускник спеціальності "Розробка програмного забезпечення" може працювати:
- в обчислювальних центрах;
- на підприємствах і організаціях різного профілю всіх форм власності;
- у системі банків; у науково-дослідних інститутах;
- в освітніх установах (школи, ліцеї, технікуми, коледжі, університети).
Галузь знань – 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура
Напрям: Траспортні технології
Спеціальність: «Організація перевезень та управління на автотранспорті»
- денна форма навчання 3р. 10м.
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

класифікатор професій

Назви первинних посад

21635

Диспетчер автомобільного транспорту

21707

Диспетчер з міжнародних перевезень

21767

Диспетчер служби перевезень

21768

Диспетчер станційний

22674

Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

22655

Інспектор з охорони праці та техніки безпеки

24507

Ревізор з безпеки руху

24967

Технік-інспектор з контролю за використанням палива

24483

Ревізор автомобільного транспорту

  
Дисципліни циклу професійної підготовки
Технічна експлуатація автомобіля
Комп'ютерна техніка та інформаційні технології
Транспортна географія
Автомобільні експлуатаційні матеріали
Автомобілі
Спеціалізований рухомий склад
Організація автомобільних вантажних перевезень
Організація автомобільних пасажирських перевезень
Правила безпеки дорожнього руху
Організація міжнародних автомобільних перевезень
Економіка підприємства
Організація та планування роботи підприємства
Основи охорони праці
Основи менеджменту
Основи маркетингу
Основи митного законодавства та митно-брокерська діяльність
Транспортно-експедиційна робота
Транспортне право
Основи бухгалтерського обліку та фінансів
Економічні звязки та ЗЕД
Комерційна робота
Основи податкової системи та страхової справи