logo

Проводиться набiр на 8-ми мiсячнi пiдготовчi курси 

133 Галузеве машинобудування

ТІЛЬКИ ТОЙ,

ХТО ОБИРАЄ

ІНЖЕНЕРНИЙ ФАХ

БУДЕ ВПЕВНЕНИЙ

У СВОЄМУ

МАЙБУТНЬОМУ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

М Е Х А Н І Ч Н А    І Н Ж Е Н Е Р І Я

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ГА Л У З Е В Е

М А Ш И Н О Б У Д У В А Н Н Я

  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ

 
РІВЕНЬ
ОСВІТИ:
 
ФАХОВА
ПЕРЕДВИЩА
ОСВІТА
 
СТУПІНЬ
ОСВІТИ:
 
МОЛОДШИЙ
СПЕЦІАЛІСТ
                  КВАЛІФІКАЦІЯ В ДИПЛОМІ:
 
ФАХІВЕЦЬ З ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
В МАШИНОБУДУВАННІ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти

2 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти

З МЕТОЮ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАШИНОБУДУВАННІ
В КОЛЕДЖІ ЗАПРОВАДЖЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 
СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА
 
З початку заснування
коледжу у 1958р.
за спеціальністю було
випущено
68 груп денного відділення
це 52 випуски,
а також 53 випуски
вечірнього і заочного
відділень – разом
більше 2000
молодших спеціалістів:
техніків-технологів,
техніків-конструкторів,
фахівців з інформаційних технологій в машинобудуванні.
 
 
 
 

СВІТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХОПЛЮЄ !

    Навчальний план спеціальності передбачає формування у студентів системи інтегрованих знань з комп’ютерної техніки і з технології обробки матеріалів. Це забезпечується вивченням таких навчальних дисциплін як «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні», «Моделювання і САПР технологічних процесів», «Комп’ютерні технології в сучасному машинобудуванні», «Технологічні основи гнучких виробничих систем», «Інноваційні технології в машинобудуванні», «Практика з використання комп’ютерної техніки в машинобудуванні», «Професійно-прикладна переддипломна практика».
 Тільки на спеціальності «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» навчають студентів працювати в системі 2-х і 3-х вимірного параметричного моделювання T-FLEXCAP, створювати анімацію заданого об’єкту і презентацію проектної діяльності, розробляти технологічні процеси виготовлення деталей за допомогою прикладних комп’ютерних програм, створювати з використанням комп’ютера керуючи програми для верстатів з числовим програмним керуванням, виконувати креслення з використанням комп’ютерних програм АutoCad, КОМПАС-3D, використовувати програмне середовище Ехсеl, Microsoft Office Word, Power Point, Mathcad для вирішення професійно-зорієнтованих завдань.
 Студенти отримують навички організаторської та управлінської діяльності, знання основ права, економіки, менеджменту та іноземних мов.
 
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
 
У 1958 р. перша група з 28 студентів розпочала навчання за спеціальністю «Обробка металів різанням»(ОМР),
яка згодом стала називатися
«Обробка матеріалів на верстатах та
автоматичних лініях».
З 2008р. продовжена
підготовка молодших
спеціалістів за спеціальністю з новою назвою «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»,а з 2016р. спеціальність набула нового сучасного змісту і отримала назву «Компютерні технології в машинобудуванні»
 
 
   
ДИПЛОМ МОЛОДЩОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ
«КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ»
СПРИЯЄ РОЗШИРЕННЮ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ П Р А Ц Е В Л А Ш Т У В А Н Н Я
 
ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ
 
Фахівець з інформаційних технологій в машинобудуванні, технолог, конструктор,
механік, контролер, нормувальник, майстер, начальник дільниці,
працівники відділів стандартизації, метрології; працівник відділу
охорони праці;
оператор верстатів
з числовим програмним керуванням,
технолог верстатів
з числовим програмним керуванням,
програміст верстатів
з числовим програмним керуванням

 

 

 

  

  «ОСВІТА - ЦЕ ВМІННЯ ПРАВИЛЬНО ДІЯТИ

   У БУДЬ – ЯКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ»

  Джон Хіббен  

 
ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 
Машинобудування, верстатобудування,
автомобілебудування, автопідприємства,
сільськогосподарські підприємства,
машинобудування
для харчової галузі,
виробництво різального інструменту,
метрологічне забезпечення виробництва, приладобудування,
виробництво
будівельно – дорожних машин та підьомно-транспортних механізмів,
механообробні підприємства залізничної галузі